YI WANG
Iris Prize Jury 2021

Yi Wang is the director and programmer of Queer East, an LGBTQ+ film festival that showcases queer cinema from East and Southeast Asia and seeks to amplify the voices of Asian communities in the UK. Outside his role at Queer East, Yi Wang works as a creative producer for performing arts and cross-cultural events. 


Yi Wang yw cyfarwyddwr a rhaglennydd Queer East, gŵyl ffilm LHDTQ+ sy’n arddangos sinema queer o Ddwyrain a De-ddwyrain Asia ac sy’n ceisio chwyddo lleisiau cymunedau Asiaidd yn y DU. Yn ogystal â’i rôl yn Queer East, mae’n gweithio fel cynhyrchydd creadigol ar gyfer y celfyddydau perfformio a digwyddiadau trawsddiwylliannol.

Roxy Bourdillon
Iris Prize Jury 2021

Award-winning writer Roxy Bourdillon is the editor of DIVA, Europe’s leading magazine for LGBTQI women and non-binary people. Since joining Team DIVA in 2016, she’s given talks about The L Word at the British Film Institute,hosted panels with web series royalty at ClexaCon and interviewed everyone from A-listers Emma Stone and Andra Day to the legendary Dykes On Bikes. Her work has also been published in many other titles including Curve, LOTL and L-Mag. 


Yr awdur arobryn Roxy Bourdillon yw golygydd DIVA, cylchgrawn blaenllaw Ewrop ar gyfer menywod LHDTQRh a phobl anneuaidd. Mae hi hefyd wedi rhoi sgyrsiau am The L Word yn y British Film Institute, wedi cynnal paneli gydag enwogion cyfresi gwe yn ClexaCon, ac wedi cyfweld pawb o Emma Stone ac Andra Day i’r Dykes On Bikes chwedlonol. Cyhoeddwyd ei gwaith hefyd mewn llawer o deitlau eraill gan gynnwys Curve, LOTL, a L-Mag.

Victoria Warmerdam
Iris Prize Jury 2021

Victoria Warmerdam (1991) graduated in 2015 as a director and writer from the Art School in Utrecht, Netherlands with her graduation film Happily I am Happy, which was popular at festivals across the world. In 2015 she has won the Burny Bos Talent Award at the Cinekid Festival with her sci-fi feature idea SpaceKeesShort Calf Muscle was written and directed by Victoria in 2019 and has received several awards including the 2020 Iris Prize! 


Graddiodd Victoria Warmerdam, enillydd Gwobr Iris y llynedd gyda’i ffilm Short Calf Muscle, yn 2015 fel cyfarwyddwr ac awdur o’r Ysgol Gelf yn Utrecht, yr Iseldiroedd gyda’i ffilm Happily I am Happy, a oedd yn boblogaidd mewn gwyliau ledled y byd. Yn 2015 enillodd Gwobr Talent Burny Bos yng Ngŵyl Cinekid gyda’i syniad nodwedd ffuglen-wyddonol SpaceKees. Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd Short Calf Muscle gan Victoria yn 2019.

Rasheed Bailey
Iris Prize Jury 2021

Rasheed is the Director of External Affairs at Ghetto Film School, an award-winning non-profit educating, developing and celebrating the next generation of great storytellers.  

He is the manager of upcoming music producer Fool the Fox and a programmer at several film festivals such as Raindance, Outfest, Inside Out, Newfest, Frameline and the British Urban Film Festival.  

Previously a member of the Best British jury in 2019, Rasheed returns as chair of the international jury and is incredibly honoured and thrilled for this opportunity to experience and award exceptional LGBTQ+ content. 

 

Rasheed Bailey yw Cyfarwyddwr Materion Allanol Ysgol Ffilm Ghetto, mudiad di-elw arobryn sy’n addysgu, datblygu a dathlu’r genhedlaeth nesaf o storïwyr gwych. Rasheed yw rheolwr y cynhyrchydd cerddoriaeth Fool the Fox ac yn rhaglennydd mewn sawl gŵyl ffilm fel Raindance, Outfest, Inside Out, Newfest, Frameline, a British Urban Film Festival. Yn gyn-aelod o’r rheithgor Gorau ym Mhrydain yn 2019, mae Rasheed yn dychwelyd fel cadeirydd y rheithgor rhyngwladol ac mae’n falch iawn o’r cyfle hwn i brofi a dyfarnu cynnwys LHDTQ+ eithriadol.

Michael J Ferns
Iris Prize Jury 2021

Michael is a Scottish director who studied at the Royal Consevatoire of Scotland, and previous to this won a Scottish BAFTA aged 16. Michael now resides in London and shoots extensively in TV commercials, broadcast TV and occasionally short film focussing on strong cinematic visuals and character performance.

He was nominated for two Children’s BAFTAs in 2015 and 2018, having co-created the CBBC Official Chart Show for CBBC and a spin-off mini-series of The Dumping Ground on the same channel. His recent short BETTER won the Iris Prize for Best British Short in 2020. He is always looking to connect with talented writers and producers to develop new narrative work. 


Astudiodd y cyfarwyddwr Albanaidd Michael J Ferns yn Conservatoire Brenhinol yr Alban, gan ennill BAFTA o’r Alban yn 16 oed. Bellach yn byw yn Llundain, mae’n gweithio ym maes hysbysebion a theledu yn bennaf. Wedi ei enwebu ar gyfer dau BAFTA i Blant yn 2015 a 2018, cyd-greodd CBBC Official Chart Show ar gyfer CBBC a chyfresi bach yn deillio o The Dumping Ground ar yr un sianel.

Lewis Bayley
Iris Prize Jury 2021

Lewis Bayley is a screenwriter, producer and host, and returns to Iris after chairing the International Feature film jury in 2020. Lewis is also the Industries Relationship Manager for Rose Bruford College. He has recently developed a queer television series with Working Title. 


Mae Lewis Bayley yn ysgrifennwr sgrin, cynhyrchydd, a gwesteiwr, ac mae’n dychwelyd i Iris ar ôl cadeirio’r rheithgor ffilm Nodwedd Ryngwladol yn 2020. Lewis yw Rheolwr Perthynas y Diwydiannau ar gyfer Coleg Rose Bruford. Yn ddiweddar, mae wedi datblygu cyfres deledu queer gyda Working Title.

David Färdmar
Iris Prize Jury 2021

David Färdmar is a Director, Screenwriter, Producer and Casting Director based in Göteborg, Sweden. His directorial feature film debut ARE WE LOST FOREVER premiered in early 2020. Previously Färdmar wrote and directed the multi-award winning and controversial short film My name is Love (2008), directed and produced the novella film A sting of Maud (2011), produced the short film A Last Farewell, directed by Casper Andreas, produced and co-directed the short film We Could Be Parents, directed by Björn Elgerd.

His latest short film No More We, writer and director (2018), was the start to what later evolved in to ARE WE LOST FOREVER.


Yn byw yn Göteborg, Sweden, mae David Färdmar yn gyfarwyddwr, ysgrifennwr sgrin, cynhyrchydd a chyfarwyddwr castio. Dangoswyd ei ffilm gyntaf Are We Lost Forever am y tro cyntaf yn gynnar yn 2020, a’i sgrinio yn Iris 2020, ffilm a wnaeth esblygu o’i ffilm fer No More We (2018). Yn gynharach, fe gyfarwyddodd, ac ysgrifennodd y ffilm fer ddadleuol My Name Is Love (2008) a enillodd sawl gwobr, a chynhyrchu a chyd-gyfarwyddo gyda Björn Elgerd y ffilm fer We Could Be Parents (2016).

Carla Fraser
Iris Prize Jury 2021

Carla most recently co-wrote, produced and starred in the internationally award-winning short ‘Wings’, alongside national treasures Miriam Margolyes and Virginia McKenna.  

Having trained as an actress at the Guildford School of Acting Conservatoire, Carla has gone on to develop an appreciation for both sides of the camera.  

Outside of performance, Carla is a keen conservationist with a passion for wildlife; but often merges the two worlds, such as her short film ‘Grey Future’ in support of better protection for elephant and rhino populations. 


Ar ôl hyfforddi fel actores, mae Carla Fraser wedi datblygu gwerthfawrogiad o ddwy ochr y camera. Bu’n cyd-ysgrifennu, cynhyrchu, a serennu ochr yn ochr â thrysorau cenedlaethol Miriam Margolyes a Virginia McKenna yn y ffilm fer arobryn Wings, a enillodd Wobr Cynulleidfa Gwobr Iris yn 2020. Yn ogystal â pherfformio, mae Carla yn gadwraethwraig frwd sydd ag angerdd am fywyd gwyllt fel y dangosir yn ei ffilm fer Grey Future, sy’n cefnogi gwell amddiffyniad i eliffantod a rhinoserosiaid.

Alfie Dale
Best British Jury 2021

Alfie is an award winning Writer/Director from London. His short film ‘My Brother Is A Mermaid’ premiered at the Iris Prize Film Festival in 2019, where it won Best British Short Film, the Audience Award and the Youth Jury Award – this triple win was a first in the history of the festival.

The film screened around the world at many more BAFTA/Academy qualifying festivals, picking up awards at Flickerfest, Norwich Film Festival, and the Casting Directors Association to name a few, as well as being BAFTA longlisted. Alfie is now working on a new short film, and developing a feature. 


Alfie Dale, sy’n byw yn Llundain, yw awdur/cyfarwyddwr arobryn y ffilm fer My Brother Is A Mermaid a ddangoswyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Gwobr Iris yn 2019, lle enillodd wobr Gorau Ym Mhrydain, y Wobr Cynulleidfa a Gwobr y Rheithgor Ieuenctid – y fuddugoliaeth driphlyg hon oedd y cyntaf yn hanes yr ŵyl. Cafodd y ffilm ei dangos ledled y byd mewn llawer mwy o wyliau rhagbrofol BAFTA / Academi. Mae Alfie bellach yn gweithio ar ffilm fer newydd ac yn datblygu ffilm nodwedd.

Nicky Wild
Best British Jury 2021
Seasonal Strategy Manager – Co-op

I’ve been with Co-op for 4 years Managing seasonal events & representing LGBTQ+ colleagues on our LGBTQ+ colleague network RESPECT.

I’m regularly involved in external talks on LGBTQ+ issues & National Pride planning events.

A keen film fan from an early age with a passion for independent films, which has a great presence here in Manchester.


Mae Nicky Wild, sy’n byw ym Manceinion, wedi bod gyda’r Co-op ers 4 blynedd yn rheoli digwyddiadau tymhorol ac yn cynrychioli cydweithwyr LHDTQ+ ar rwydwaith RESPECT y mudiad. Mae Nicky yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn sgyrsiau allanol ar faterion LHDTQ+ a digwyddiadau cynllunio Balchder Cenedlaethol, ac yn gefnogwr ffilm brwd o oedran ifanc sydd ag angerdd am ffilmiau annibynnol,ac  sydd â phresenoldeb gwych ym Manceinion ei hun.

Emma Goswell
Best British Jury 2021
Broadcaster / Podcaster / Editor

Emma began her broadcasting career in 2002 working for a string of commercial radio stations as a broadcast journalist before joining the BBC as a news reader and producer. She then turned her hand to presenting – co-hosting the Gaydio breakfast show for 5 years between 2013 and 2018 and again in 2020.

She now hosts ‘The Weekend Outing’ on Virgin Radio Pride as well as presenting cover shows for BBC Radio Manchester. She also worked for National Prison Radio for three years, setting up the first radio station in a women’s prison in the UK and earnt a Sony award for her documentary work with the prisoners at HMP Styal.

The ‘Coming Out stories podcast’ she hosts has now had over 100 thousand listens.

In 2019 she helped rewrite four of her favourite interviews as monologues which were performed as part of OutStageUs at the Lowry Theatre in Manchester. In January 2021 Emma had her first book published – called ‘Coming Out stories’. Published by Jessica Kingsley it tells the stories of 27 people from across the LGBTQI+ spectrum.


Mae Emma Goswell yn ddarlledwraig a chyflwynydd sydd wedi hen ennill ei phlwyf ar ôl cyd-gyflwyno Sioe Frecwast Gaydio am 5 mlynedd. Ar hyn o bryd mae hi’n cyflwyno ‘The Weekend Outing’ ar Virgin Radio Pride yn ogystal â chyflwyno sioeau ar gyfer BBC Radio Manchester. Tra bu’n gweithio i National Prison Radio, sefydlodd yr orsaf radio gyntaf mewn carchar i ferched yn y DU, gan ennill gwobr Sony am ei gwaith dogfen gyda’r carcharorion yn HMP Styal. Mae Emma hefyd yn cyflwyno ‘podlediad straeon Dod Allan’ sydd bellach wedi cael dros 100,000 o wrandawiadau, ac yn ddiweddar cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf o dan yr un enw.

Tim Highsted
Best British Jury 2021

Tim Highsted is the Senior Film Editor of acquired feature films for Channel4 and its portfolio of channels. He has worked in the film industry since the mid-Eighties in arts and film programming and theatrical distribution at the Institute of Contemporary Arts in London.

He has previously worked at the San Francisco International Film Festival, as Deputy Director of the London Film Festival for the British Film Institute and as Programmer on the London Lesbian and Gay Film Festival.


Tim Highsted yw Uwch Olygydd Ffilmiau Nodwedd Caffaeledig Film4 ar gyfer Channel4 a’i bortffolio o sianeli. Mae wedi gweithio yn y diwydiant ffilm ers canol yr wythdegau ym maes rhaglennu celfyddydau a ffilm, a dosbarthu theatrig yn yr Institute of Contemporary Arts yn Llundain. Cyn hynny, gweithiodd yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol San Francisco, fel Dirprwy Gyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Llundain ar gyfer British Film Institute, ac fel Rhaglennydd yng Ngŵyl Ffilm Lesbiaidd a Hoyw Llundain.

Jayne Rowlands
Best British Jury 2021

Jayne is a video producer and short-form filmmaker from Swansea, currently residing next to Brighton’s iconic beach. 

She started her media career a couple of years ago at the BBC championing emerging music talent from Wales across the BBC radio networks and internationally through events and music festivals, radio and tv programming and working closely with partners across the music industry. 

It was around this time she first joined the Iris family where she has been part of the pre-selection juries and hosting screenings and the education days, and is on the advisory committee for ‘Iris in the Community’. 

Jayne helped champion LGBTQI inclusion and representation in Wales for many years working with organisations such as All About Trans, Welsh Government, and was featured as part of Stonewall’s ‘Come For Trans Equality’ campaign. 


Mae Jayne Rowlands yn gynhyrchydd fideo a gwneuthurwraig ffilmiau o Abertawe sydd bellach yn byw yn Brighton. I ddechrau, hyrwyddodd dalent gerddoriaeth sy’n dod i’r amlwg o Gymru ar draws radio, digwyddiadau a gwyliau cerdd y BBC yn rhyngwladol, trwy weithio’n agos gyda phartneriaid yn y diwydiant cerddoriaeth. Yna bu’n hyrwyddo cynhwysiant a chynrychiolaeth LHDTQRh yng Nghymru am nifer o flynyddoedd yn gweithio gyda mudiadau fel All About Trans, a Llywodraeth Cymru. Roedd hi hefyd yn rhan o ymgyrch Stonewall ‘Come Out For Trans Equality’. Ar ôl bod yn gyn-aelod o reithgor Gwobr Iris, mae Jayne bellach ar bwyllgor cynghori Iris yn y Gymuned.