2023 Best British

Just Passing

Del, a workaholic struggling with her mental health, wants to escape the numbness consuming her. After experiencing an attempted assault by her colleague, she has a chance encounter with Sami, a homeless undocumented man from Nigeria. Del begins to question what she stands for and starts to come to terms with her own immigrant roots.

DIRECTOR:

Sophie Austin

PRODUCER:

RCL Graham

WRITER:

Leann O'Kasi

RELEASE YEAR:

2023

England, UK, 13 Minutes

Mae Del, sy’n gweithio’n rhy galed, yn cael trafferth gyda’i hiechyd meddwl, ac eisiau dianc rhag y fferdod sy’n ei bwyta. Ar ôl I un o’i chydweithwir geisio ymosod arni, mae cwrdd â Sami ar siawns, dyn digartref o Nigeria, heb ei ddogfennau. Mae Del yn dechrau cwestiynu’r hyn y mae’n sefyll amdano ac yn dechrau dod i delerau â’i gwreiddiau mewnfudol ei hun.


Sophie Austin is a director, writer and producer working across theatre, audio and film to tell female-driven narratives and stories which highlight inequalities and provoke audiences to consider their own prejudices and choices.

Sophie originally trained as a theatre director at Rose Bruford College and founded Teatro Vivo, a critically acclaimed site-specific and immersive theatre company which she ran for fifteen years staging theatre all over the place from supermarkets, parks and people’s homes to museums and high streets.

In 2015 she set up SHH Productions, a film production company telling international stories with women at the heart of the narratives. Her short film JUST GONE (2016), about a mother searching for her missing son in the Moroccan mountains, won the Prix de Jury at Agadir’s International Festival of Cinema and Migration.

Sophie’s latest film was commissioned by leading education charity Reboot the Future. RISE UP (2021), about a group of young people finding their voice and activism as they emerge from the chaos of 2020, is currently being screened in schools across the UK and at festivals across the world.

In 2022 Sophie became a Bio-Leadership Fellow with the Bio-Leadership Project. As part of this, she will be exploring ways to capture our relationship with the natural world on film through her Wild Neighbour series. The first film from this series, an experimental documentary, WASSAIL! will be released later this year.


Mae Sophie Austin yn gyfarwyddwr, ysgrifennwr, a chynhyrchydd sy’n gweithio ar draws theatr, sain a ffilm i adrodd naratifau a straeon sy’n cael eu harwain gan fenywod sy’n tynnu sylw at anghydraddoldebau ac yn ysgogi cynulleidfaoedd i ystyried eu rhagfarnau a’u dewisiadau eu hunain.

Hyfforddodd Sophie yn wreiddiol fel cyfarwyddwr theatr yng Ngholeg Rose Bruford a sefydlodd Teatro Vivo, cwmni theatr ymdrochol sy’n benodol i’r safle,  a bu’n ei rhedeg am bymtheg mlynedd yn llwyfannu theatr ledled y lle o archfarchnadoedd, parciau a chartrefi pobl i amgueddfeydd a strydoedd mawr.

Yn 2015 sefydlodd SHH Productions, cwmni cynhyrchu ffilmiau sy’n adrodd straeon rhyngwladol gyda menywod wrth wraidd y naratifau. Enillodd ei ffilm fer JUST GONE (2016), am fam yn chwilio am ei mab coll ym mynyddoedd Moroco, y Prix de Jury yng Ngŵyl Ryngwladol Sinema a Mudo Agadir.

Comisiynwyd ffilm ddiweddaraf Sophie gan yr elusen addysg flaenllaw Reboot the Future. Ar hyn o bryd mae RISE UP (2021), am grŵp o bobl ifanc yn canfod eu llais a’u gweithrediaeth wrth iddynt ddod allan o anhrefn 2020, yn cael ei dangos mewn ysgolion ledled y DU a mewn gwyliau ledled y byd.

Yn 2022 daeth Sophie yn Gymrawd Bio-Arweinyddiaeth gyda’r Prosiect Bio-Arweinyddiaeth. Fel rhan o hyn, bydd hi’n archwilio ffyrdd o ddal ein perthynas â’r byd naturiol ar ffilm drwy ei chyfres Wild Neighbour. Bydd y ffilm gyntaf o’r gyfres hon, rhaglen ddogfen arbrofol, WASSAIL!  yn cael ei rhyddhau yn ddiweddarach eleni.