2023 Iris Prize

Skádja

A meeting between two women in the forest has a strong impact on them both. Can they overcome their traumas?

DIRECTOR:

Eili Bråstad

PRODUCER:

Helene Eggen

WRITER:

Eili Bråstad

RELEASE YEAR:

2022

Norway, 17 Minutes

Skádja was nominated for the Iris Prize by Oslo/Fusion International Film Festival , one of our worldwide network of partner festivals.


Mae cyfarfod rhwng dwy fenyw yn y goedwig yn cael effaith gref ar y ddwy. A yw’n bosibl iddyn nhw oresgyn eu trawma?

Eili Bråstad is a visual artist and screenwriter from the north of Norway. She works with films, expanded cinema and live video performances that often include queer, feminist and/or Sámi (indigenous) topics. Her work has been shown in exhibitions and film festivals around the world. Living in Berlin for years she was part of the feminist VJ collective Tensememori, that played numerous clubs and galleries using exclusively self produced video and film material. Bråstad has background in photography and styling, has a BA in Moving Images and is currently doing a MFA at the Oslo National Academy of the Arts.


Artist gweledol a sgriptiwr sgrin o ogledd Norwy yw Eili Bråstad. Mae hi’n gweithio gyda ffilmiau, sinema estynedig a pherfformiadau fideo byw sy’n aml yn cynnwys pynciau queer, ffeministaidd a/neu Sámi (cynhenid). Mae ei gwaith wedi cael ei ddangos mewn arddangosfeydd a gwyliau ffilm ledled y byd. Tra’n byw yn Berlin am flynyddoedd, bu’n rhan o’r grŵp ffeministaidd VJ Tensememori, a chwaraeodd nifer o glybiau ac orielau gan ddefnyddio deunydd fideo a ffilm a gynhyrchwyd yn gyfan gwbl eu hun. Mae gan Bråstad gefndir mewn ffotograffiaeth a steilio, mae ganddi BA mewn Delweddau Symudol ac ar hyn o bryd mae’n gwneud MFA yn Academi Celfyddydau Genedlaethol Oslo.