Iris Prize Best British Short films head to All 4!

- The 15 LGBT+ films shortlisted for the 2021 Iris Prize Best British Short Supported by Film4 will be broadcast on Channel 4 and streamed on All 4, beginning Monday 29th November.

2021 marks the second year of a three-year sponsorship agreement between Film4 and the Iris Prize LGBT+ Film Festival, the Cardiff-based annual celebration of LGBT+ film. Film4 is the title sponsor of the festival’s Best British Short film competition, acquiring broadcast and streaming rights to the 15 shortlisted films, which were free to view by a UK-wide audience for the first time in 2020, achieving half a million views on All4 and an additional half a million viewers on Channel 4 over the past year. 2021’s shortlisted films explore the breadth of British LGBT+ experience, with stories ranging from the dark depths of drug addiction and workplace bullying to the joyous highs of tender first love and releasing your inner drag king. Featuring diverse characters ranging from a transgender teenager to Mr Gay Wales, this year’s shorts highlight the wealth of talent working in short film in the UK. The selection includes Baba - only the second film in the Festival’s history to win both its main award the Iris Prize and the Best British Short award - and the two films highly commended by this year’s jury, Cwch Deilen and Pop. The list also includes three films from Wales. Tim Highsted, Senior Editor, Acquired Feature Films for Film4, who chaired the jury for Best British Short, comments:
“Our partnership with the Iris Festival continues to showcase the sheer diversity of talent we have in UK short filmmaking and its success on All 4 proves there is an audience wanting to watch unique stories from new talent. We are delighted to continue presenting these short films on All 4 to as wide an audience as possible.”
Berwyn Rowlands, Festival Director said: 
“We knew that working with Channel 4 and All 4 would be amazing, and we were looking at a game changer in how we could reach a new audience for the Iris Prize short films. I did start dreaming about audience numbers, but it soon became apparent that this was the gift that kept giving. Never in a million years did I ever think we would reach so many people, introducing an audience to new and exciting LGBT+ stories. I’m delighted for the film makers and grateful to the talented people at Channel 4 who took a chance with Iris. I’m speechless!”

More information on and images of the shortlisted films and directors are available at:

Best British Shorts 2021

 A trailer for the 2021 Iris Prize Best British Short Films is available here:


Goreuon Ffilmiau Byrion Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris yn mynd i All 4

  • Bydd y 15 ffilm LHDT+ ar restr fer 2021 Gwobr Ffilm Fer Orau Ym Mhrydain Gwobr Iris a Gefnogir Gan Film4 yn cael eu darlledu ar Channel 4 a'u ffrydio ar All 4, gan ddechrau ddydd Llun 29 Tachwedd.
Mae 2021 yn nodi ail flwyddyn cytundeb noddi tair blynedd rhwng Film4 a Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris, dathliad blynyddol ffilm LHDT+ yng Nghaerdydd. Film4 yw noddwr teitl cystadleuaeth ffilm fer Gorau Ym Mhrydain yr ŵyl, gan gaffael hawliau darlledu a ffrydio i’r 15 ffilm ar y rhestr fer, a oedd yn rhad ac am ddim i’w gweld gan gynulleidfa ledled y DU am y tro cyntaf yn 2020, gan sicrhau hanner miliwn o gipiau ar All4 a hanner miliwn yn ychwanegol o wylwyr ar Channel 4 dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae ffilmiau ar restr fer 2021 yn archwilio ehangder profiad LHDT+ Prydain, gyda straeon yn amrywio o ddyfnderoedd tywyll bod yn gaeth i gyffuriau a bwlio yn y gweithle i uchafbwyntiau llawen cariad cyntaf tyner a rhyddhau eich brenin drag mewnol. Yn cynnwys cymeriadau amrywiol megis person trawsryweddol yn ei arddegau i Mr Gay Wales, mae ffilmiau byrion eleni yn tynnu sylw at y cyfoeth o dalent sy'n gweithio yn y maes ffilmiau byrion yn y DU. Mae'r detholiad yn cynnwys Baba - dim ond yr ail ffilm yn hanes yr Ŵyl i ennill ei phrif wobr Gwobr Iris a gwobr Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain - a'r ddwy ffilm a ganmolwyd yn fawr gan reithgor eleni, Cwch Deilen a Pop. Mae'r rhestr hefyd yn cynnwys tair ffilm o Gymru. Dywed Tim Highsted, Uwch Olygydd, Ffilmiau Nodwedd a Gaffaelwyd ar gyfer Film4, a gadeiriodd y rheithgor ar gyfer Gorau Ym Mhrydain:
“Mae ein partneriaeth â Gŵyl Iris yn parhau i arddangos yr amrywiaeth enfawr o dalent sydd gennym ym maes gwneud ffilmiau byrion yn y DU ac mae’r llwyddiant ar All 4 yn profi bod cynulleidfa eisiau gwylio straeon unigryw gan dalent newydd. Rydym yn falch iawn o barhau i gyflwyno'r ffilmiau byrion hyn ar All 4 i gynulleidfa mor eang â phosib.”
Dywed Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr yr Ŵyl:
“Roeddem yn gwybod y byddai gweithio gyda Channel 4 ac All 4 yn anhygoel, ac roeddem yn edrych ar newidiwr gêm o ran sut y gallem gyrraedd cynulleidfa newydd ar gyfer ffilmiau byrion Gwobr Iris. Dechreuais freuddwydio am niferoedd y gynulleidfa, ond daeth yn amlwg yn fuan mai hwn oedd y rhodd sy'n dal i roi. Ni feddyliais erioed y byddem yn cyrraedd cymaint o bobl, gan gyflwyno cynulleidfa i straeon LHDT+ newydd a chyffrous. Rwy'n falch iawn o'r gwneuthurwyr ffilm ac yn ddiolchgar i'r bobl dalentog yn Channel 4 a gymerodd gyfle gydag Iris. Fedra i ddweud dim!”

Mae mwy o wybodaeth am y ffilmiau a'r cyfarwyddwyr ar y rhestr fer, ynghyd â delweddau, ar gael yma: 

Best British Shorts 2021

Mae trelar ar gyfer Ffilmiau Byrion Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris 2021 ar gael yma: