Iris Prize joins Welsh language short film challenge on S4C

· £1,000 cash prize and a VIP pass to the 2021 Iris Prize LGBT+ Film Festival for winner
· Film challenge to coincides with LGBT History Month

Iris Prize are working with S4C:
Organizers of the Iris Prize, the Cardiff based LGBT+ film festival, have confirmed they are working with S4C and Tinint to  support 48hr short film challenge HER FFILM FER. Filmmakers across Wales are being invited to take part in the Hansh HER Ffilm Fer (Short Film Challenge) next month. For the competition, participants are asked to produce a short, original film that focuses on any aspect of lesbian, gay, bisexual and transgender life. Starting at 7pm on Friday 12 February, entrants will have 48 hours to produce their film. The film must relate to a specific theme, which will be revealed by organisers just before the challenge goes live.   Guto Rhun, Assistant Commissioner for Hansh, commented: "We were so pleased with the response to the first ever HER Ffilm Fer last year, that we could not wait to do it again in 2021. "We have decided to make this year’s challenge a celebration of the LGBT+ community, which is a fitting way to mark LGBT+ History Month. The competition is open to everyone and we are looking forward to seeing how our film makers will tell stories that celebrate this diverse and often underrepresented community. "We are also delighted to be working with the Iris Prize, who have helped provide a fantastic prize to this year’s winners. Who knows, there may well be a future Iris Prize winner among our competitors this year. Pob lwc i bawb!"   The winning entry will win a prize of £1,000, as well as receiving a full pass to the Iris Prize LGBT+ Film Festival in Cardiff in October, where their film will be screened. There will also be an opportunity for the winners to further develop their film idea with the Iris Film Academy, a development scheme in partnership with the University of South Wales and S4C. For Iris Prize, which is known as the Gay Short Film Oscars within the LGBT+ global film community, taking part in this Welsh based film project is a key part of the Iris Prize’s outreach programme - engaging with new audiences for LGBT+ content and new film makers to create LGBT+ content.   Berwyn Rowlands, Festival Director, commented on working with S4C: “The best of the best congregate in Cardiff every October and we have hundreds of filmmakers from all over the world. We want to see local talent feel that they have a relationship with the main awards. This short film challenge is a wonderful way to offer new talent a chance to get support and be recognized.” “I’m hoping that people who are not LGBT+ realise that the short film challenge is open to everybody! We’ve had straight winners take the main Iris Prize over the years. The important thing is that the filmmakers can present an authentic representation of LGBT+ lives in their stories.” “As a Welsh speaker growing up in rural north Wales back in the 70s, the idea of creating LGBT+ content in Welsh was never considered. Moving image was a Hollywood experience that happened over there and not over here! This LGBT+ themed short film challenge confirms how far we have come and I’m delighted that Iris is able to be part of the excitement.” “The organisers have also allowed me to be one of the jury members, its going to be a very exciting 48 hours.”   Steffan Alun, comedian and challenge host commented: "During such a tough time for the country, I was thrilled to be invited to be part of the HER Ffilm Fer. On a personal note, as a bisexual man, it’s exciting that the competition is celebrating LGBT+ History Month – this is a fantastic opportunity for us all to celebrate together. "To this day, we are well behind as a nation in sharing LGBT+ stories in the media, so this is chance for the Short Film Challenge to break new ground. These stories happen every day in the real world and it’s about time that we see our films reflect that. "This competition is open to everyone, and that’s so important. It’s easy to think, “it’s not my place to take part in a competition like this.” We must change that! "It sounds daunting – producing a film in just 48 hours! But to be honest, it might be easier to produce something with those restraints. There’s no time to over-think, so everyone has to just go for it from the start!"   To take part in the competition, visit www.herffilmfer.cymru and follow Hansh on Instagram, Facebook and Twitter for more information.

Gwobr Iris yn ymuno â her ffilm fer iaith Gymraeg ar S4C

 
  • Gwobr arian parod o £1,000 a phas VIP i Ŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris 2021 i'r enillydd

  • Her ffilm i gyd-fynd â Mis Hanes LHDT

  Mae trefnwyr Gwobr Iris, gŵyl ffilm LHDT+ yng Nghaerdydd, wedi cadarnhau eu bod yn gweithio gyda S4C a Tinint i gefnogi her ffilm fer 48 awr HER FFILM FER. Mae gwneuthurwyr ffilm ledled Cymru yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn HER Ffilm Fer Hansh y mis nesaf. Ar gyfer y gystadleuaeth, gofynnir i'r cyfranogwyr gynhyrchu ffilm fer, wreiddiol sy'n canolbwyntio ar unrhyw agwedd o fywyd lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Gan ddechrau am 7pm nos Wener 12 Chwefror, bydd gan ymgeiswyr 48 awr i gynhyrchu eu ffilm. Rhaid i'r ffilm ymwneud â thema benodol, a fydd yn cael ei datgelu gan y trefnwyr ychydig cyn i'r her fynd yn fyw.   Dywedodd Guto Rhun, Comisiynydd Cynorthwyol Hansh: “Roeddem mor falch gyda’r ymateb i’r HER Ffilm Fer cyntaf erioed y llynedd, fel na allem aros i’w gwneud eto yn 2021. “Rydyn ni wedi penderfynu gwneud her eleni yn ddathliad o’r gymuned LHDT+, sy’n ffordd addas i nodi Mis Hanes LHDT+. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd ein gwneuthurwyr ffilm yn adrodd straeon sy'n dathlu'r gymuned amrywiol hon sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn aml. “Rydyn ni hefyd yn falch iawn o weithio gyda Gwobr Iris, sydd wedi helpu i ddarparu gwobr wych i enillwyr eleni. Pwy a ŵyr, mae’n ddigon posib y bydd enillydd Gwobr Iris yn y dyfodol ymhlith ein cystadleuwyr eleni. Pob lwc i bawb!”   Bydd y cais buddugol yn ennill gwobr o £1,000, yn ogystal â derbyn pas llawn i Ŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris yng Nghaerdydd ym mis Hydref, lle bydd y ffilm yn cael ei dangos. Bydd cyfle hefyd i'r enillwyr ddatblygu eu syniad ffilm ymhellach gydag Academi Ffilm Iris, cynllun datblygu mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a S4C. Ar gyfer Gwobr Iris, a elwir yr Oscars ar gyfer Ffilmiau Byrion Hoyw o fewn y gymuned ffilm fyd-eang LHDT+, mae cymryd rhan yn y prosiect ffilm hwn yng Nghymru yn rhan allweddol o raglen gwaith maes Gwobr Iris - ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd ar gyfer cynnwys LHDT+ a chyfle i wneuthurwyr ffilmiau newydd i greu cynnwys LHDT+.   Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr yr Ŵyl: “Mae’r goreuon yn ymgynnull yng Nghaerdydd bob mis Hydref ac mae gennym gannoedd o wneuthurwyr ffilm o bob cwr o’r byd. Rydyn ni eisiau gweld talent leol yn teimlo bod ganddyn nhw berthynas â'r prif wobrau. Mae'r her ffilm fer hon yn ffordd hyfryd o gynnig cyfle i dalent newydd gael cefnogaeth a chael eu cydnabod. “Rwy'n gobeithio y bydd pobl nad ydyn nhw'n LHDT+ yn sylweddoli bod yr her ffilm fer yn agored i bawb! Rydyn ni wedi cael enillwyr syth yn cipio prif Wobr Iris dros y blynyddoedd. Y peth pwysig yw y gall y gwneuthurwyr ffilm gyflwyno portread go iawn o fywydau LHDT+ yn eu straeon. “Fel siaradwr Cymraeg yn tyfu i fyny yng nghefn gwlad gogledd Cymru yn ôl yn y 70au, ystyriais i ddim y syniad o greu cynnwys LHDT+ yn Gymraeg erioed. Roedd delwedd symudol yn brofiad Hollywood a ddigwyddodd yno ac nid draw fan hyn! Mae'r her ffilm fer hon ar thema LHDT+ yn cadarnhau pa mor bell rydyn ni wedi dod ac rydw i wrth fy modd bod Iris yn gallu bod yn rhan o'r cyffro. “Mae’r trefnwyr hefyd wedi caniatáu i mi fod yn un o aelodau’r rheithgor, a bydd yn 48 awr gyffrous iawn.”   Dywedodd Steffan Alun, digrifwr a gwesteiwr yr her: “Yn ystod cyfnod mor anodd i’r wlad, roeddwn wrth fy modd i gael fy ngwahodd i fod yn rhan o’r HER Ffilm Fer. Ar nodyn personol, fel dyn deurywiol, mae'n gyffrous bod y gystadleuaeth yn dathlu Mis Hanes LHDT+ - mae hwn yn gyfle gwych i ni i gyd ddathlu gyda'n gilydd. “Hyd heddiw, rydyn ni ymhell ar ôl fel cenedl wrth rannu straeon LHDT+ yn y cyfryngau, felly dyma gyfle i’r HER Ffilm Fer dorri tir newydd. Mae'r straeon hyn yn digwydd bob dydd yn y byd go iawn ac mae'n hen bryd i ni weld ein ffilmiau'n adlewyrchu hynny. “Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i bawb, ac mae hynny mor bwysig. Mae'n hawdd meddwl, ‘nid fy lle i yw cymryd rhan mewn cystadleuaeth fel hon.’ Rhaid i ni newid hynny! “Mae’n swnio’n hynod anodd - cynhyrchu ffilm mewn dim ond 48 awr! Ond i fod yn onest, gallai fod yn haws cynhyrchu rhywbeth gyda'r ataliadau hynny. Does dim amser i or-feddwl, felly mae'n rhaid i bawb fynd amdani o'r dechrau!”   I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, ewch i www.herffilmfer.cymru a dilynwch Hansh ar Instagram, Facebook a Twitter i gael mwy o wybodaeth.