Iris Productions – Available for Free Online

- FREE FILMS online, focussing on the successful female filmmakers of Iris.
- Lara Zeidan’s Iris Production “A Beautiful Form to See” starring Alicia Agneson (Vikings) to premiere in Cardiff at Iris 2020


Organisers of Iris Prize LGBT+ Film Festival have today confirmed they are making three short films from the Iris archive available for free on their YouTube channel. The films are all directed by women who have made short films with the £30,000 Iris Prize, sponsored by the Michael Bishop Foundation.  The focus on successful Iris Prize female filmmakers is presented in anticipation of the premiere of Lara Zeidan’s A Beautiful Form to See, starring AliciAgneson (Vikings). The eleventh Iris Production will screen as part of the 2020 Iris Prize LGBT+ Film Festival in Cardiff on opening night Tuesday 6 October. Director Lara Zeidan, from Lebanon, will be in Cardiff to introduce her film which is described as a hypnotising celebration of the female gaze.  Alicia Agneson in A Beautiful Form to See The focus goes live on Thursday 9 April 2020 on the Iris Prize YouTube Channel with Dee Rees’ Colonial Gods. In May Iris will be sharing Daisy and D by Arkasha Stevenson, and in June Susan Jacobson’s Wild Geese will be available. In September Iris will also share a short film on the making of A Beautiful Form to See, which includeinterviews with both Lara Zeidan and Alicia Agneson, in anticipation of the big screen premiere in Cardiff this October.      Berwyn Rowlands, Festival Director, commented:  One of the primary reasons for Iris to exist is to get more people to see LGBT+ stories. I hope that this focus will combine our enthusiasm for October’s film festival in Cardiff with the reality of today, when people have more time on their hands to access content during this period of physical distancing and lockdown.  "The mix of films is truly astounding. We have always been proud of the fact that the Iris Prize is very rare opportunity for filmmakers to do whatever they would like to do. These are the stories they want to bring to the screen, without any interference from a funder or financier.  As we progress during the focus, leading up to the festival in October, we will also have a chance to discuss and contextualise the work by sharing memories of producing these films in Cardiff and the surrounding area.  Colonial Gods The focus starts, appropriately, at the beginning with Dee Rees. It was no surprise for those who remember her award-winning short, Pariah, which won the first Iris Prize in 2007, that Dee Rees was nominated for an Oscar ten years laterFollowing a meeting with Team Iris at Sundance 2008, Dee returned to Cardiff in October to sit on the Iris Prize International Jurya tradition that continues to this day, with the winner of the previous Iris Prize taking a seat at the judging table. During her stay in Cardiff, Dee was able to reach out to members of the multicultural community of Cardiff Bay and her story started taking shape. The first Iris Production, Colonial Gods, premiered at the Iris Prize LGBT+ Film Festival in 2009 and the following year it screened in LA at OUTFEST Fusion and London’s BFI Flare.    Colonial Gods is also available to buy on Boys on Film 9 – Youth in Trouble, from Peccadillo Pictures.  Other highlights in the focus include the online premiere in May of Daisy & D, written, directed and edited by Iris Prize winner Arkasha Stevenson. Daisy & D is close to the reality of a night Arkasha witnessed during a photo-journalism assignment.  The film explores the complicated love that can exist between two people in the most ugly of circumstances.  It’s dark and ugly to watchif it wasn’t there would be something wrong.  The final online premiere in June will be Wild Geese, directed by Susan Jacobson and written by Katie Campbell and Kayleigh Llewellyn. Full of comedy and human vulnerability, this is a story of recovery and the redemptive nature of love. When Amy catches her husband in the act, she falls down a flight of stairs and wakes up with amnesia – believing she is 16 and that the year is 1999. 
 
  • Ffocws ar y menywod sy’n gwneud ffilmiau llwyddiannus i Iris gan gynnwys dangosiadau cyntaf ar-lein am ddim o ffilmiau byrion sydd wedi ennill gwobrau. 
  • Cynhyrchiad Iris Lara Zeidan “A Beautiful Form to See” gydag Alicia Agneson, (Vikings) yn serennu i’w dangos am y tro cyntaf yng Nghaerdydd yn Iris 2020. 
  Heddiw mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris wedi cadarnhau eu bod rhyddhau tair ffilm fer o archif Iris, yn rhad ac am ddim, ar eu sianel YouTube. Mae'r ffilmiau i gyd yn cael eu cyfarwyddo gan fenywod sydd wedi gwneud ffilmiau byrion gyda'r Wobr Iris gwerth £30,000, a noddir gan Sefydliad Michael Bishop.  Mae’r ffocws ar y menywod llwyddiannus sydd wedi gwneud ffilmiau ar gyfer Gwobr Iris yn rhagflaenu première byd eang ffilm Lara Zeidan, A Beautiful Form to See, gydag Alicia Agneson (Vikings) yn serennu.  Bydd yr 11eg cynhyrchiad Iris yn cael ei ddangos fel rhan o Ŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris 2020 yng Nghaerdydd ar y noson agoriadol - nos Fawrth 6 Hydref. Bydd y gyfarwyddwraig Lara Zeidan, o Libanus, yng Nghaerdydd i gyflwyno ei ffilm sy'n cael ei disgrifio fel dathliad llesmeiriol o'r sylliad benywaidd. Alicia Agneson in A Beautiful Form to See Mae’r ffocws yn mynd yn fyw heddiw (dydd Iau 9 Ebrill 2020) ar Sianel YouTube Gwobr Iris gyda ffilm Dee Rees, Colonial Gods. Ym mis Mai byddwn yn rhannu Daisy and D gan Arkasha Stevenson, ac ym mis Mehefin bydd Wild Geese gan Susan Jacobson ar gael. Ym mis Medi byddwn hefyd yn rhannu ffilm fer ar y broses o wneud A Beautiful Form to See, sy'n cynnwys cyfweliadau gyda Lara Zeidan ac Alicia Agneson, fel rhagolwg i’r dangosiad cyntaf ar y sgrin fawr yng Nghaerdydd ym mis Hydref.  Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr yr Ŵyl:  “Un o’r prif resymau i Iris fodoli yw cael mwy o bobl i weld straeon LHDT+. Gobeithio y bydd y ffocws hwn yn cyfuno ein brwdfrydedd dros ŵyl ffilm mis Hydref yng Nghaerdydd â realiti heddiw, pan fydd gan bobl fwy o amser i gael mynediad at gynnwys yn ystod y cyfnod hwn o gadw pellter cymdeithasol chyfyngiadau symud.  Mae'r gymysgedd o ffilmiau yn wirioneddol syfrdanol. Rydym bob amser wedi bod yn falch o'r ffaith bod Gwobr Iris yn gyfle prin iawn i wneuthurwyr ffilm wneud beth bynnag yr hoffent eu gwneud. Dyma'r straeon maen nhw am ddod â nhw i'r sgrin, heb unrhyw ymyrraeth gan gyllidwr nac ariannwr.  Wrth i ni symud ymlaen yn ystod y ffocws, yn arwain at yr ŵyl ym mis Hydref, byddwn hefyd yn cael cyfle i drafod y gwaith ac i’w rhoi mewn cyd-destun trwy rannu atgofion o gynhyrchu’r ffilmiau hyn yng Nghaerdydd a’r ardal gyfagos.”    Colonial Gods Yn briodol, mae'r ffocws yn dechrau yn y dechrau gyda Dee ReesNid oedd yn syndod i’r rhai sy’n cofio ei ffilm fer arobryn Pariah, a enillodd Wobr Iris gyntaf yn 2007, bod Dee Rees wedi cael ei henwebu am Oscar ddeng mlynedd yn ddiweddarach. Yn dilyn cyfarfod â Thîm Iris yn Sundance 2008, dychwelodd Dee i Gaerdydd ym mis Hydref i fod yn rhan o Reithgor Rhyngwladol Gwobr Iris, traddodiad sy'n parhau hyd heddiw, gydag enillydd Gwobr Iris flaenorol yn cymryd sedd wrth y bwrdd beirniadu. Yn ystod ei harhosiad yng Nghaerdydd, llwyddodd Dee i estyn allan at aelodau o gymuned amlddiwylliannol Bae Caerdydd a dechreuodd ei stori ymffurfioDangoswyd cynhyrchiad cyntaf Iris, Colonial Gods, am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris yn 2009 a'r flwyddyn ganlynol fe’i dangoswyd yn LA yn OUTFEST Fusion a BFI Flare Llundain.  Mae Colonial Gods ar gael i’w phrynu fel rhan o Boys on Film 9 – Youth in Trouble, gan Peccadillo Pictures.    Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill yn y ffocws mae'r première ar-lein fis Mai o Daisy and D, wedi'i hysgrifennu, ei chyfarwyddo, a'i golygu gan enillydd Gwobr Iris, Arkasha Stevenson. Mae Daisy and D yn portreadu digwyddiad wnaeth Arkasha weld yn ystod aseiniad ffotonewyddiaduraeth. Mae’r ffilm yn archwilio'r cariad cymhleth a all fodoli rhwng dau berson yn yr amgylchiadau mwyaf hyll. Mae'n dywyll ac yn hyll i'w wylio - pe na bai, yna byddai rhywbeth o'i le.  première ar-lein olaf ym mis Mehefin fydd Wild Geese, wedi'i chyfarwyddo gan Susan Jacobson a'i hysgrifennu gan Katie Campbell a Kayleigh Llewellyn. Yn llawn comedi a bregusrwydd dynol, mae hon yn stori am adferiad a natur achubol cariad. Pan fydd Amy yn dal ei gŵr ar ei weithred, mae'n cwympo i lawr grisiau ac yn deffro gydag amnesia - gan gredu ei bod hi'n 16 oed a bod y flwyddyn yn 1999.