Alice Blanc

Alice Blanc is currently working as Distribution Coordinator, French Territories at Motion Picture Solutions. Alice’s past experience volunteering at film festivals, current experience in outreach and event-producing sets them in great stead for this role.  Alice has demonstrated great experience in account management, business development and sales. They are looking to pursue career within distribution, acquisition and marketing (Film and TV sector). They also bring international experience to Iris: 11 years spent in Asia, and speaks 5 languages. Alice is currently studying at UCLA Extension ‘Business & Management in Entertainment’.

Ar hyn o bryd mae Alice Blanc yn gweithio fel Cydlynydd Dosbarthu, Tiriogaethau Ffrainc yn Motion Picture Solutions. Mae’r profiad blaenorol o wirfoddoli mewn gwyliau ffilm, profiad cyfredol mewn gwaith maes a digwyddiadau yn gosod Alice mewn lle gwych ar gyfer y rôl hon. Mae gan Alice brofiad gwych mewn rheoli cyfrifon, datblygu busnes a gwerthu. Mae Alice yn gobeithio dilyn gyrfa ym maes dosbarthu, caffael a marchnata (Sector Ffilm a Theledu). A daw â phrofiad rhyngwladol i Iris: treuliodd 11 mlynedd yn Asia, ac mae’n siarad 5 iaith. Ar hyn o bryd mae Alice yn astudio Busnes a Rheolaeth mewn Adloniant yn UCLA Extension.