Iris Prize Festival programme 2023 goes live

• Iris Week starts on 10 October 2023 – the countdown begins
• 35 short films from 21 countries in competition for the coveted International Iris Prize
• Box office opens today for Iris Members with general sales on 19 September, 2023
• Festival tickets, passes, and venues listed
• On-line festival available in the UK till the end of October
Organisers of the Cardiff-based festival offering the largest LGBTQ+ short film prize in the world have immense pleasure and pride in revealing the full programme for this year’s Iris Prize.  The programme can be viewed here: https://irisprize.org/2023-box-office/
The 17th Iris Prize LGBTQ+ Film Festival takes place Tuesday 10 – Sunday 15 October 2023 in Cardiff. This year’s programme includes more than 50 short films, 12 feature films, talks from film industry professionals and the spectacular opening night and glamorous Awards Show – along with an exciting gig held at Cardiff’s newest queer space, Enby’s, in Wharton Street, Cardiff.
Guests at this year’s festival include the award-winning Russell T Davies (Queer as Folk, Doctor Who, It’s A Sin), Heartstopper director and son of Cardiff, Euros Lyn, the unstoppable Fawzia Mirza (Kam Kardashian, Brown Girl Problems and The Queen of My Dreams showing at this year’s festival), as well as many filmmakers who are representing their films in competition, in person.  Cardiff will be buzzing with talent for Iris Week.
Berwyn Rowlands, Iris Prize LGBTQ+ Film Festival Director, said: “There is always some apprehension mixed with the excitement when we go live with the full Iris programme. This year we have a fabulous mix of LGBTQ+ stories to share; our audience are in for a week of emotions as we watch films, talk about films, and much more. “2023 feels like a very special year for Iris as we welcome people back to the cinema. Making sure you have a fabulous programme is important if we are going to be successful. It is quite unusual for us to get all the feature films we wanted - but this year we did, and we've ended up with 12 and not the 10 we had originally planned.
“If I was forced to choose one highlight it would have to be Chuck Chuck Baby. The last time I was this excited was after seeing Muriel's Wedding at a festival almost 30 years ago. Directed by Janis Pugh, the film is a feel-good movie set in a chicken factory in north Wales. It will make you cry; it will make you laugh, and it will probably get you dancing in your seat. And if Northern Lights by Renaissance doesn’t re-enter the charts on its release, I will eat my hat!”
There are 35 international short films in competition for the £30,000 Iris Prize International Short Film Competition supported by The Michael Bishop Foundation.  This year’s shortlist features films from 21 different countries, including four from the UK and one from Ireland.  Two of the films are also in the shortlist for Best British Short sponsored by Film4 and Pinewood Studios. The Iris Prize has 25 partner festivals who nominated 18 of the shortlisted films, with the remainder chosen by a pre-selection jury. You can find out more about the shortlisted films in competition here:
This year, we have 12 fantastic feature films from USA, Germany, Norway, Belgium/France, Israel, UK, Canada, and Austria/Germany. Festival Director favourite Chuck Chuck Baby is directed by north Wales born Janis Pugh, and Our Son, directed by Bill Oliver and starring Welsh actor Luke Evans. Here is a taster of three very different films:
 • The Queen of My Dreams, directed by Fawzia Mirza (Canada) 2023 
In 1999, the sudden death of her father Hassan (Hamza Haq) sends queer Muslim grad student Azra (Amrit Kaur) flying back to her ancestral home in Pakistan, where her stern mother Mariam (Nimra Bucha) demands she play the role of the perfect grieving daughter. But through flashbacks to Mariam's own life in Karachi 30 years before, we see the connections uniting mother and daughter, starting with their shared love of the Bollywood star Sharmila Tagore.
 • Chuck, Chuck Baby, directed by Janis Pugh (United Kingdom) 2023
Helen (Louise Brealey) lives with her ex-husband, his 20-year-old girlfriend, their new baby - and his dying mother Gwen. Her life is a grind, and like all the other women she toils with at the local chicken factory, is spent in service of the clock. She lives only for laughing with her friends at work, caring for Gwen, and music. When Joanne, the girl she secretly loved at school, comes back to town, Helen's world is turned upside down.
 • Our Son, directed by Bill Oliver (USA) 2023
A divorcing couple fight over the custody of their 8-year-old son. Starring Luke Evans (Nicky) and Billy Porter (Gabriel). Both workaholic breadwinner Nicky and former actor/devoted stay-at-home dad Gabriel feel entitled to full custody, as the former partners struggle to redefine their lives post-separation.

Find the full  list of 12 feature films here:

https://irisprize.org/2023-feature-films/


Box Office opens 19 September, but today (4 September) for Iris Members

There are many ways to enjoy Iris, whether you are with us just for an evening, a weekend or the whole festival, and students receive a special discount for all feature and short film screenings.
This is not all, however.  From 11 October to 31 October, elements of the festival are also available for the fourth year on-line. If you live in the UK, you can watch all 35 of the international shorts and 15 Best British shorts when you want and where you want. AND if you buy the full on-line pass, we’ve thrown in a few extras for you including the community film with Lynn Hunter and Rebecca Harries, I Shall Be Whiter than Snow and Cardiff, the outrageous comedy starring the late, great Ruth Madoc, with Richard Elis and Stifyn Parry.
Tickets are available at https://irisprize.org/2023-box-office/(opens 19 September, 2023) or in person from 10 -15 October 2023 at the Festival Box Office at Vue Cardiff. Iris Members can book tickets during the early bird period (4-18 September) and if you are not a member, we encourage you to join here:Iris Membership - Iris Prize

Rhaglen Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris yn mynd yn fyw heddiw ynghyd ag agor y swyddfa docynnau i aelodau yn unig
 • Wythnos Iris yn dechrau ar 10 Hydref 2023 – mae’r cloc yn tician
 • 35 ffilm fer o 21 o wledydd mewn cystadleuaeth ar gyfer Gwobr Ryngwladol Iris
 • Swyddfa docynnau ar agor heddiw i Aelodau Iris gyda gwerthiant cyffredinol ar 19 Medi, 2023
 • Pasiau, tocynnau a lleoliadau wedi’u rhestru
 • Gŵyl ar-lein ar gael yn y DU tan ddiwedd mis Hydref
Mae trefnwyr yr ŵyl yng Nghaerdydd sy’n cynnig y wobr ffilm fer LHDTQ+ fwyaf yn y byd yn cael pleser a balchder aruthrol wrth ddatgelu’r rhaglen lawn ar gyfer Gwobr Iris eleni.  Gellir gweld y rhaglen yma:
Cynhelir 17eg Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris ddydd Mawrth 10 – dydd Sul 15 Hydref 2023 yng Nghaerdydd. Mae’r rhaglen eleni’n cynnwys mwy na 50 o ffilmiau byrion, 12 ffilm nodwedd, sgyrsiau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant ffilm a’r noson agoriadol ysblennydd a’r Sioe Wobrwyo wych – ynghyd â gig gyffrous a gynhelir yng ngofod queer mwyaf newydd Caerdydd, Enby’s, yn Wharton Street, Caerdydd.
Ymhlith y gwesteion yn yr ŵyl eleni mae Russell T Davies (Queer as Folk, Doctor Who, It’s A Sin), cyfarwyddwr Heartstopper a mab Caerdydd, Euros Lyn, y Fawzia Mirza di-stop (Kam Kardashian, Brown Girl Problems a The Queen of My Dreams yn dangos yn yr ŵyl eleni), yn ogystal â llawer o wneuthurwyr ffilm sy’n cynrychioli eu ffilmiau mewn cystadleuaeth.  Bydd Caerdydd yn fwrlwm o dalent ar gyfer Wythnos Iris.
Dywed Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris: “Mae yna bob amser rhywfaint o bryder yn gymysg â’r cyffro pan fyddwn yn mynd yn fyw gyda’r rhaglen Iris lawn. Eleni mae gennym gymysgedd gwych o straeon LHDTQ+ I’w rhannu; bydd ein cynulleidfa yn profi wythnos o emosiynau wrth i ni wylio ffilmiau, siarad am ffilmiau, a llawer mwy. "Mae 2023 yn teimlo fel blwyddyn arbennig iawn i Iris wrth i ni groesawu pobl yn ôl i'r sinema. Mae sicrhau bod gennych raglen wych yn bwysig os ydym yn mynd i fod yn llwyddiannus. Mae'n eithaf anarferol i ni gael yr holl ffilmiau nodwedd roedden ni eu heisiau - ond eleni fe wnaethon ni, ac rydyn ni wedi gorffen gyda 12 ac nid y 10 roedden ni wedi'u cynllunio'n wreiddiol.

"Taswn i'n cael fy ngorfodi i ddewis un uchafbwynt byddai'n rhaid iddo fod yn Chuck Chuck Baby. Y tro diwethaf i mi fod mor gyffrous oedd ar ôl gweld Muriel's Wedding mewn gŵyl bron i 30 mlynedd yn ôl. Wedi'i chyfarwyddo gan Janis Pugh, mae'r ffilm yn un sy’n codi’r galon, wedi'i lleoli mewn ffatri ieir yng ngogledd Cymru. Bydd yn gwneud i chi grio; bydd yn gwneud i chi chwerthin, ac mae'n debyg y bydd yn eich cael i ddawnsio yn eich sedd. Ac os nad yw Northern Lights gan Renaissance yn ail-fynd i mewn i'r siartiau ar ôl ei ryddhau, byddaf yn bwyta fy het!"

Mae 35 o ffilmiau byrion rhyngwladol yn cystadlu am y Gystadleuaeth Ffilm Fer Ryngwladol Gwobr Iris gwerth £30,000 a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop. Mae'r rhestr fer eleni yn cynnwys ffilmiau o 21 o wahanol wledydd, gan gynnwys pedair o'r DU ac un o Iwerddon. Mae dwy o'r ffilmiau hefyd ar y rhestr fer ar gyfer y Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain a noddir gan Film4 a Pinewood Studios. Mae gan Wobr Iris 25 o wyliau partner a enwebodd 18 o'r ffilmiau ar y rhestr fer, gyda'r gweddill yn cael eu dewis gan reithgor cyn-ddethol. Gallwch ddarganfod mwy am y ffilmiau ar y rhestr fer mewn cystadleuaeth yma:
Eleni, mae gennym 12 ffilm nodwedd wych o UDA, yr Almaen, Norwy, Gwlad Belg/Ffrainc, Israel, y DU, Canada, ac Awstria/yr Almaen. Mae hoff ffilm Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Chuck Chuck Baby, gan Janis Pugh o ogledd Cymru, a Our Son, a gyfarwyddwyd gan Bill Oliver, yn serennu'r actor Cymreig Luke Evans. Dyma flas o dair ffilm wahanol iawn:
 • The Queen of My Dreams, cyfarwyddwyd gan Fawzia Mirza (Canada) 2023 
Yn 1999, mae marwolaeth sydyn ei thad Hassan (Hamza Haq) yn gweld myfyriwr gradd Fwslimaidd queer Azra (Amrit Kaur) yn hedfan yn ôl i'w chartref teuluol ym Mhacistan, lle mae ei mam lem Mariam (Nimra Bucha) yn mynnu ei bod yn chwarae rol y ferch berffaith sy'n galaru. Ond trwy ôl-fflachiadau i fywyd Mariam ei hun yn Karachi 30 mlynedd o'r blaen, gwelwn y cysylltiadau'n uno mam a merch, gan ddechrau gyda'u cariad cyffredin at seren Bollywood, Sharmila Tagore.
 • Chuck, Chuck Baby, cyfarwyddwyd gan Janis Pugh (DU) 2023
Mae Helen (Louise Brealey) yn byw gyda'i chyn-ŵr, ei gariad 20 oed, eu babi newydd - a'i fam sy'n marw, Gwen. Mae ei bywyd yn malu, ac fel yr holl fenywod eraill mae hi'n gweithio gyda nhw yn y ffatri cyw iâr leol, yn cael ei dreulio yng ngwasanaeth y cloc. Mae hi'n byw dim ond am chwerthin gyda'i ffrindiau yn y gwaith, gofalu am Gwen, a cherddoriaeth. Pan ddaw Joanne, y ferch roedd hi'n ei charu'n gyfrinachol yn yr ysgol, yn ôl i'r dref, mae byd Helen yn cael ei droi wyneb i waered.
 • Our Son, cyfarwyddwyd gan Bill Oliver (UDA) 2023
Mae cwpl sy'n ysgaru yn ymladd dros ofal eu mab 8 oed. Yn serennu Luke Evans (Nicky) a Billy Porter (Gabriel). Mae Nicky sy’n gorweithio ac yn ennill yr arian, a'r cyn-actor / tad ymroddedig Gabriel yn teimlo bod ganddynt hawl i warchodaeth lawn, wrth i'r cyn-bartneriaid gael trafferth ailddiffinio eu bywydau ar ôl gwahanu.

Dewch o hyd i'r rhestr lawn o 12 ffilm yma:

https://irisprize.org/2023-feature-films/


Mae'r Swyddfa Docynnau yn agor 19 Medi, ond heddiw (4 Medi) ar gyfer Aelodau Iris

Mae yna lawer o ffyrdd i fwynhau Iris, p'un a ydych chi gyda ni am noson, penwythnos neu'r ŵyl gyfan, ac mae myfyrwyr yn derbyn gostyngiad arbennig ar gyfer yr holl ddangosiadau ffilmiau nodwedd a ffilmiau byrion.
Fodd bynnag, nid dyna'r cyfan.  Rhwng 11 Hydref a 31 Hydref, mae elfennau o'r ŵyl hefyd ar gael am y bedwaredd flwyddyn ar-lein. Os ydych chi'n byw yn y DU, gallwch wylio pob un o'r 35 o'r ffilmiau byrion rhyngwladol a 15 ffilm fer Gorau Ym Mhrydain pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag rydych chi eisiau. Ac os prynwch y pas llawn ar-lein, rydym yn cynnig ychydig o bethau ychwanegol i chi gan gynnwys y ffilm gymunedol gyda Lynn Hunter a Rebecca Harries, I Shall Be Whiter Than Snow a Cardiff, y gomedi ffraeth sy'n serennu’r diweddar Ruth Madoc, gyda Richard Elis a Stifyn Parry. Gwybodaeth am basiau a thocynnau: https://irisprize.org/2023-ticket-and-pass-information/

Lleoliadau’r Ŵyl: https://irisprize.org/2023-festival-venues/

 
Mae tocynnau ar gael yn irisprize.org/2023-box-office (yn agor 19 Medi, 2023) neu yn bersonol rhwng 10 a 15 Hydref 2022 yn Swyddfa Docynnau'r Ŵyl yn Vue Caerdydd. Gall Aelodau Iris archebu tocynnau yn ystod y cyfnod cyw cynnar (4-18 Medi) ac os nad ydych yn aelod, rydym yn eich annog i ymuno yma: Iris Membership - Iris Prize