Iris Prize welcomes Gŵyl y Wal Goch as the festivals launch strategic collaboration

• Iris Prize and Gŵyl y Wal Goch join forces for the first time
• Two football-themed shorts will screen on Friday 13 October, followed by a panel debate
• Iris Week starts on 10 October 2023
• On-line festival available in the UK till the end of October
Organisers of this year’s Iris Prize LGBTQ+ Film Festival are proud to announce a new collaboration with Gŵyl y Wal Goch, the leading festival of football culture, following an invitation to curate a screening at the Cardiff-based festival.
The 17th edition of the Iris Prize Festival takes place Tuesday 10 – Sunday 15 October 2023 and for the first time, Gŵyl y Wal Goch will be screening two football-themed short films followed by a panel debate entitled ‘Unifying the Game’.  The panel will be chaired by Brandon Gregory, from Stonewall Cymru.
Francis Dunn’s Keep Off the Grass (2022) is a UK short film that centres on an 18 year-old amateur football player who is struggling to come to terms with his sexuality. I Love Hooligans is a Dutch language animated short from 2013 written and directed by Jan-Dirk Bouw about a football fan whose love for his club is expressed against their arch rivals with booze and drug-fuelled violence. His sexuality is, however, a well-kept secret.

The screenings will take place at Chapter Arts Centre on Friday 13 October, at 5pm.


Berwyn Rowlands, Iris Prize LGBTQ+ Film Festival Director, said: “We are delighted to be working in partnership with Gŵyl y Wal Goch this October. It felt like an obvious thing to do, share some films, and talk about them and any issues raised by the films. We are planning to develop the relationship over the coming years and who knows, before too long we might see a film on the big screen.”

Co-founder of Gŵyl y Wal Goch, Russell Todd said: “The aim of Gŵyl y Wal Goch is to celebrate the rich and diverse tapestry of football fan cultures from around the world. Its underlying ethos is to explore how football is used for social good and for fans to be at the heart of grassroots-led change, whether that’s promoting fan-ownership of clubs, celebrating the soft diplomacy that Wales’s Red Wall undertakes to such great effect abroad, or encouraging ever more inclusive and diverse fan-bases. “To be invited to curate short films at Iris is a huge honour because its ethos of providing representation to queer identities and inspiring creativity in LGBTQ+ communities resonates with our socially-minded ethos. We look forward to supporting young queer filmmakers to make their own football shorts in years to come.”
Tickets are available at irisprize.org/2023-box-office or in person from 10 -15 October 2023 at the Festival Box Office at Vue Cardiff. If you are not a member of Iris, we encourage you to join here: Iris Membership - Iris Prize
Gwobr Iris yn croesawu Gŵyl y Wal Goch wrth i'r gwyliau lansio cydweithrediad strategol
  • Gwobr Iris a Gŵyl y Wal Goch yn ymuno am y tro cyntaf
  • Bydd dwy ffilm fer ar thema pêl-droed yn cael eu dangos ddydd Gwener 13 Hydref, ac yna dadl banel
  • Wythnos Iris yn dechrau ar 10 Hydref 2023
  • Gŵyl ar-lein ar gael yn y DU tan ddiwedd mis Hydref
Mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris eleni yn falch o gyhoeddi cydweithrediad newydd gyda Gŵyl y Wal Goch, prif ŵyl diwylliant pêl-droed, yn dilyn gwahoddiad i guradu dangosiad yn yr ŵyl yng Nghaerdydd.
Cynhelir 17eg rhifyn Gŵyl Gwobr Iris ddydd Mawrth 10 – dydd Sul 15 Hydref 2023 ac am y tro cyntaf, bydd Gŵyl y Wal Goch yn dangos dwy ffilm fer ar thema pêl-droed ac yna dadl banel o'r enw 'Uno'r Gêm'.  Brandon Gregory o Stonewall Cymru fydd cadeirydd y panel.   Mae Keep Off the Grass gan Francis Dunn (2022) yn ffilm fer o’r DU sy'n canolbwyntio ar chwaraewr pêl-droed amatur 18 oed sy'n ei chael hi'n anodd dod i delerau â'i rywioldeb.   Mae I Love Hooligans (2013) yn ffilm fer animeiddiedig yn yr iaith Iseldireg a ysgrifennwyd ac a gyfarwyddwyd gan Jan-Dirk Bouw am gefnogwr pêl-droed y mae ei gariad tuag at ei glwb yn cael ei fynegi yn erbyn eu prif gelynion â thrais sy'n cael ei bweru gan gyffuriau. Fodd bynnag, mae ei rywioldeb yn gyfrinach sydd wedi'i chadw'n dda.  
Bydd y dangosiadau yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter ddydd Gwener 13 Hydref, am 5pm.
Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris: "Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Gŵyl y Wal Goch ym mis Hydref. Roedd yn teimlo fel rhywbeth amlwg i'w wneud, rhannu ffilmiau, a siarad amdanynt ac unrhyw faterion a godwyd gan y ffilmiau. Rydym yn bwriadu datblygu'r berthynas dros y blynyddoedd nesaf a phwy a ŵyr, cyn rhy hir efallai y gwelwn ffilm ar y sgrin fawr."

Dywedodd cyd-sylfaenydd Gŵyl y Wal Goch, Russell Todd: "Nod Gŵyl y Wal Goch yw dathlu tapestri cyfoethog ac amrywiol diwylliannau cefnogwyr pêl-droed o bob cwr o'r byd. Ei ethos sylfaenol yw archwilio sut mae pêl-droed yn cael ei ddefnyddio er budd cymdeithasol ac i gefnogwyr fod wrth wraidd newid a arweinir gan lawr gwlad, p'un a yw hynny'n hyrwyddo perchnogaeth ffan o glybiau, dathlu'r diplomyddiaeth feddal y mae Wal Goch Cymru yn ei wneud i effaith mor fawr dramor, neu'n annog cefnogwyr fwyfwy cynhwysol ac amrywiol. "Mae cael gwahoddiad i guradu ffilmiau byrion yn Iris yn anrhydedd enfawr oherwydd mae ei ethos o ddarparu cynrychiolaeth i hunaniaethau queer ac ysbrydoli creadigrwydd mewn cymunedau LHDTQ+ yn atseinio gyda'n hethos cymdeithasol. Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi gwneuthurwyr ffilmiau queer ifanc i wneud eu ffilmiau pêl-droed byrion eu hunain yn y blynyddoedd i ddod."

Mae tocynnau ar gael yn irisprize.org/2023-box-office neu yn bersonol rhwng 10 a 15 Hydref 2023 yn Swyddfa Docynnau'r Ŵyl yn Vue Caerdydd. Os nad ydych yn aelod, rydym yn eich annog i ymuno yma: Iris Membership - Iris Prize