UK talent recognized with five nominations in Best Performance categories at #Iris23

• Four feature films take two nominations each
• Six British nominees, including Wales’ Luke Evans
• 2023 features described as our best ever programme
• Iris Week starts on 10 October 2023
Organisers of this year’s Iris Prize LGBTQ+ Film Festival supported by The Michael Bishop Foundation have announced a list of 12 actors shortlisted for three performance awards in feature films screening at the festival, which opens in Cardiff next week.
Here is the shortlist (in alphabetical order): 
 1. Bishop Black (Queen Bitch in Captain Faggotron Saves the Universe)
 2. Louise Brealey (Helen in Chuck Chuck Baby)
 3. Nimra Bucha (Mariam in The Queen of My Dreams)
 4. Luke Evans (Nicky in Our Son)
 5. Amrit Kaur (Azra in The Queen of My Dreams)
 6. Kerry Lacy (Juniper in Artist Unknown)
 7. George Mackay (Preston in Femme)
 8. Lío Mehiel (Feña in Mutt)
 9. Hubert Miłkowski (Robert in Norwegian Dream)
 10. Billy Porter (Gabriel in Our Son)
 11. Annabel Scholey (Joanne in Chuck Chuck Baby)
 12. Nathan Stewart-Jarrett (Jules in Femme)

Berwyn Rowlands, Iris Prize Film Festival Director, said: “This shortlist includes an impressive collection of actors at the top of their game. Each feature film has been able to benefit from their performance which confirms the collaborative nature of storytelling on screen. “Iris is more widely known for presenting the largest short film prize in the world. But over the years our features programme has been gaining critical attention for diversity and excellence in storytelling. This year is a watershed moment for Iris, we have all 12 features that we wanted, and I’m happy to suggest this is our best programme ever! And the performance nominations confirm this.”
The final decision rests with the Feature Film Jury which is made up of students from the University of South Wales. This will be the second year that students from USW have been invited to make up the jury. The awards for Best Performance in a Male Role in a feature film sponsored by Attitude Magazine; Best Performance in a Female Role in a feature film sponsored by Diva Magazine and Best Performance Beyond the Binary in a feature film sponsored by Peccadillo Pictures will be announced during the Iris Awards Show on Saturday 14 October 2023.
This is what some of the nominees had to say:
Amrit Kaur (Azra in The Queen of My Dreams): “Azra gave me the gift of looking into myself and examining the mother, daughter relationship in a way I had never before - and I am indebted to her for that.”

Nimra Bucha (Mariam in The Queen of My Dreams) said: “It was a privilege to inhabit Mariam in Fawzia Mirza’s telling of this mother-daughter love story. Thank you, Iris, for loving Mariam.”

Louise Brealey (Helen in Chuck Chuck Baby) said: “I am cock-a-hoop that Annabel and I have been nominated for the amazing Iris Prize. It’s a huge vote of confidence in us, in our on-screen connection - which I’m SO proud of - and in Chuck Chuck Baby, shot in 26 days on a frayed shoestring: the little-film-that-could! Thank you so much!”

Annabel Scholey (Joanne in Chuck Chuck Baby) said: “I am delighted to be part of this exciting and important festival. Chuck Chuck Baby was an incredible experience for me. Working with Louise Brealey and Janis Pugh on this beautifully fragile love story was a career high and a privilege.”

Kerry Lacy (Juniper in Artist Unknown) said:  “When Cinder first came to me with the idea for this film, I knew I was willing to put my whole heart and body into telling this story. We pooled together every resource, favour, creative solution, and sweated over every element; it was exhausting but I would do it again in a heartbeat. It's such an honour to be recognized for something that's so personal and I'm thrilled to be here!”

Cinder Chou, director of Artist Unknown, said this about Kerry Lacy’s nomination for her role as Juniper: “Beyond what you can see on screen, which is acting and action chops, Kerry poured her heart, body, and soul into the film, giving it a beating heart. As artists we experience a lot of self-doubt and I hope Kerry will take solace in the recognition of her courageous efforts.”

Bishop Black(Queen Bitch in Captain Faggotron Saves the Universe)said: I’m honored to be part of the Iris film prize awards as a nomination! Thank you so much for this! It’s something I really didn’t expect and I’m so happy to receive this. In a world moving to harsh conservatism, let’s continue to be extraordinarily fabulous!

All features screen at Vue Cinema, Cardiff with an extra day of screenings in Chapter on Sunday 15 October.
Tickets are available at irisprize.org/2023-box-office or in person from 10 -15 October 2023 at the Festival Box Office at Vue Cardiff. If you are not a member of Iris, we encourage you to join here: Iris Membership - Iris Prize
Talent o'r DU yn cael eu cydnabod gyda phum enwebiad mewn categorïau Perfformiad Gorau yn #Iris23
 • Mae pedair ffilm nodwedd yn cymryd dau enwebiad yr un
 • Chwe enwebai Prydeinig, gan gynnwys Luke Evans o Gymru
 • Rhaglen filmiau nodwedd 2023 yn cael ei disgrifio fel ein rhaglen orau erioed
 • Wythnos Iris yn dechrau ar 10 Hydref 2023
Mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop wedi cyhoeddi rhestr o 12 actor ar y rhestr fer ar gyfer tair gwobr berfformio mewn ffilmiau nodwedd yn yr ŵyl, sy'n agor yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf.
Dyma'r rhestr fer (yn nhrefn yr wyddor):
 1. Bishop Black (Queen Bitch yn Captain Faggotron Saves the Universe)
 2. Louise Brealey (Helen yn Chuck Chuck Baby)
 3. Nimra Bucha (Mariam yn The Queen of My Dreams)
 4. Luke Evans (Nicky yn Our Son)
 5. Amrit Kaur (Azra yn The Queen of My Dreams)
 6. Kerry Lacy (Juniper yn Artist Unknown)
 7. George Mackay (Preston yn Femme)
 8. Lío Mehiel (Feña yn Mutt)
 9. Hubert Miłkowski (Robert yn Norwegian Dream)
 10. Billy Porter (Gabriel yn Our Son)
 11. Annabel Scholey (Joanne yn Chuck Chuck Baby)
 12. Nathan Stewart-Jarrett (Jules yn Femme)
Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Gwobr Iris: "Mae'r rhestr fer hon yn cynnwys casgliad trawiadol o actorion arbennig o dda. Mae pob ffilm nodwedd wedi gallu elwa o'u perfformiad sy'n cadarnhau natur gydweithredol adrodd straeon ar y sgrin. "Mae Iris yn fwy adnabyddus am gyflwyno'r wobr ffilm fer fwyaf yn y byd. Ond dros y blynyddoedd mae ein rhaglen o ffilmiau nodwedd wedi bod yn cael sylw beirniadol am amrywiaeth a rhagoriaeth mewn adrodd straeon. Mae eleni yn foment drobwynt i Iris, mae gennym bob un o'r 12 nodwedd yr oeddem eu heisiau, ac rwy'n hapus i awgrymu mai hon yw ein rhaglen orau erioed! Ac mae'r enwebiadau perfformiad yn cadarnhau hyn."
Mae'r penderfyniad terfynol yn nwylo'r Rheithgor Ffilm Nodwedd sy'n cynnwys myfyrwyr o Brifysgol De Cymru. Hon fydd yr ail flwyddyn i fyfyrwyr PDC gael gwahoddiad i fod yn rhan o’r rheithgor. Cyhoeddir y Wobr am y Perfformiad Gorau mewn Rôl Wrywaidd mewn ffilm nodwedd a noddir gan Attitude Magazine; y Wobr am y Perfformiad Gorau mewn Rôl Fenywaidd mewn ffilm nodwedd a noddir gan Diva Magazine; a’r Wobr am y Perfformiad Gorau y Tu Hwnt i’r Deuaidd mewn ffilm nodwedd a noddir gan Peccadillo Pictures yn ystod Sioe Gwobrau Iris ddydd Sadwrn 14 Hydref 2023. Dyma beth oedd gan rai o'r enwebeion i'w ddweud:
Dywedodd Amrit Kaur (Azra yn The Queen of My Dreams): "Rhoddodd Azra y rhodd i mi o edrych i mewn i fy hun ac archwilio'r berthynas mam, merch mewn ffordd nad oeddwn erioed wedi ei harfer - ac rwy'n ddyledus iddi am hynny."

Dywedodd Nimra Bucha (Mariam yn The Queen of My Dreams): "Roedd hi'n fraint bod yn Mariam yn adrodd hanes cariad y fam a'r ferch hon. Diolch i ti, Iris, am garu Mariam."

Dywedodd Louise Brealey (Helen yn Chuck Chuck Baby): "Rwy uwchben fy nigon bod Annabel a minnau wedi cael ein henwebu ar gyfer gwobr anhygoel Iris. Mae'n bleidlais enfawr o ffydd ynom ni, yn ein cysylltiad ar y sgrin - yr wyf mor falch ohono - ac yn Chuck Chuck Baby, a saethwyd mewn 26 diwrnod am nesaf peth i ddim: y ffilm fach y gallai lwyddo! Diolch yn fawr iawn!"

Dywedodd Annabel Scholey (Joanne yn Chuck Chuck Baby): "Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o'r ŵyl gyffrous a phwysig hon. Roedd Chuck Chuck Baby yn brofiad anhygoel i mi. Roedd gweithio gyda Louise Brealey a Janis Pugh ar y stori garu hyfryd fregus hon yn uchafbwynt yn fy ngyrfa ac yn fraint."

Dywedodd Kerry Lacy (Juniper yn Artist Unknown):  “Pan ddaeth Cinder ataf gyntaf gyda'r syniad ar gyfer y ffilm hon, roeddwn i'n gwybod fy mod i'n barod i roi fy nghalon a'm corff cyfan i adrodd y stori hon. Fe wnaethon ni gyfuno pob adnodd, ffafr, datrysiad creadigol, a chwysu dros bob elfen; roedd yn flinedig ond byddwn yn ei wneud eto mewn curiad calon. Mae'n anrhydedd cael cydnabyddiaeth am rywbeth sydd mor bersonol ac rwy'n falch iawn o fod yma!”

Dywedodd Cinder Chou, cyfarwyddwr Artist Unknown, am enwebiad Kerry Lacy am ei rôl fel Juniper: "Y tu hwnt i'r hyn y gallwch ei weld ar y sgrin, roedd Kerry wedi rhoi ei chalon, ei chorff a'i henaid i’r ffilm, gan roi curiad calon iddi. Fel artistiaid rydym yn profi llawer o hunan-amheuaeth ac rwy'n gobeithio y bydd Kerry yn cymryd cysur wrth gydnabod ei hymdrechion dewr."

Dywedodd yr Esgob Black (Queen Bitch yn Captain Faggotron Saves the Universe): Mae'n anrhydedd cael bod yn rhan o wobrau Gwobr Ffilm Iris fel enwebiad! Diolch yn fawr am hyn! Mae'n rhywbeth nad oeddwn yn ei ddisgwyl mewn gwirionedd ac rwy'n hapus iawn i dderbyn hyn. Mewn byd sy'n symud i geidwadaeth lem, gadewch i ni barhau i fod yn eithriadol o wych!
Mae'r holl ffilmiau nodwedd i'w gweld yn Sinema Vue, Caerdydd gyda diwrnod ychwanegol o ddangosiadau yn Chapter ddydd Sul 15 Hydref.
Mae tocynnau ar gael yn irisprize.org/2023-box-office neu yn bersonol rhwng 10 a 15 Hydref 2023 yn Swyddfa Docynnau'r Ŵyl yn Vue Caerdydd. Os nad ydych yn aelod, rydym yn eich annog i ymuno yma: Iris Membership - Iris Prize