Iris Prize Co-op Audience award winner announced

Jim, by Tom Young, wins the Co-op Best British Audience Award

Channel4 to screen all 15 Best British nominated films from today

Film4 to continue supporting the Best British Short for a further three years

Welsh-made Skinny Fat by Mathew David is runner-up, and What Is A Woman from Marin Håskjold takes third place
Jim- Best of Iris 2022
Iris Online is over and Jim, directed by Tom Young has been announced the winner of the Iris Prize Co-op Audience Award for 2022. Young’s film has already been a winner in the Best Performance in a Male Role (Gary Fannin as ‘Jim’). The Iris Prize is Cardiff’s International LGBTQ+ Short Film Prize, supported by The Michael Bishop Foundation.
Tom Young said: ‘I'm delighted that "Jim" has spoken to audiences at Iris. I fell in love with the life story of the real-life priest behind the film after making a documentary about him in 2018, and it is great to have brought a part of that to life.‘Our hope now is to expand that into a feature biopic, so to have this recognition means a lot. A huge thank you to my cast - especially Gary who'd already deservedly won Best Actor - and crew, to Iris for the original nomination, and to Iris audiences for their support.’

Audience Award - JimWritten and directed by Tom Young, Jim was inspired by true events in west London, in 1982. Gay priest Jim Fitzsimmons reaches a decision: he is going to spend one night with a rent boy. The night will change Jim’s life forever, but not for the reasons he expects. The runner-up for the Co-op Audience Award is Skinny Fat, made in Wales by Mathew David, and in third place, What Is A Woman, by Marin Håskjold from Norway.
Rebecca Birkbeck, Director of Community and Member Participation said: ‘We are delighted to again support the Iris Prize, and to see the quality and range of LGBTQ+ stories coming through. Congratulations to Tom and all involved in Jim for telling this story. It is important that everyone is able to live their life openly and without fear. ‘I’m lucky that in my role at the Co-op, and now as a sponsor of our Respect network, I’m able to continue our support and allyship for the LGBTQ+ community all year round. From the community groups we support through our community missions to our ongoing partnership with Iris, enabling us to support young people through our education outreach day at Co-op Academies. ‘Co-op’s vision is “Co-operating for a Fairer World”, and the Iris Prize once again illustrates the power representation on screen can play, helping to achieve the changes we want to see in our society.’

Still from Homebird
The 15 short films nominated for the 2022 Iris Prize Best British award will be available to watch from Monday, 7 November 2022. The first Programme will broadcast at 02:10 (Tuesday morning) with the following two on the next consecutive nights (01:15 and 01:05). The three Programmes are listed on the Channel4 TV listing at https://www.channel4.com/tv-guide/2022/11/07
  • Iris Prize Best British: Queer Youth (Monday 7 November, 2.10am – 3.25am)
  • Iris Prize Best British: Lonely Hearts (Tuesday 8 November, 1:15am – 2.20am)
  • Iris Prize Best British: Finding Joy (Wednesday 9 November, 1:05am – 2.25am)

All three programmes and all the individual films will go live on the All4 platform right after the first broadcast. Berwyn Rowlands, Iris Prize Film Festival Director, said:
‘We are thrilled to be able to present to our audiences 15 short films made in Britain and supported by one of the most LGBTQ+-friendly broadcasters and champion of the Iris Prize. ‘This year’s Best British award marks the continuation of a three-year sponsorship agreement with British producer and broadcaster Film4. The agreement will see Film4 acquire broadcast and streaming rights to each of the 15 British LGBTQ+ short films shortlisted for the Iris Prize Best British Short Supported by Film4.  All of the nominated films are eligible for consideration for BAFTA and can automatically be entered by the filmmakers. 'Iris may have left Cardiff for this year, but will be back touring the country in the new year.  Watch this space.’  

Full details about Iris Prize and this year’s winners can be found here:  2022 Winners

Iris Prize will return next year: Tuesday 10 October – Sunday 15 October 2023


Jim - Audience Award Cyhoeddi enillwyr gwobr Cynulleidfa’r Co-op Gwobr Iris – 'Oscars' y byd ffilmiau byrion LHDTQ+
  • Jim, gan Tom Young, yn ennill Gwobr Cynulleidfa’r Co-op Gorau Ym Mhrydain Gwbor Iris
  • Channel4 i ddangos pob un o'r 15 ffilm a enwebwyd am y Wobr Gorau Ym Mhrydain o ddydd Llun, 7 Tachwedd 2022
  • Film4 i barhau i gefnogi'r Wobr Gorau Ym Mhrydain am dair blynedd arall
  • Ffilm Skinny Fat gan Mathew David – a wnaed yng Nghymru - yn yr ail safle, a What Is A Woman gan Marin Håskjold yn cymryd y trydydd safle
Mae Iris Ar-lein ar ben ac mae Jim, a gyfarwyddwyd gan Tom Young, wedi cael ei chyhoeddi fel enillydd Gwobr Cynulleidfa’r Co-op Gwobr Iris ar gyfer 2022. Mae ffilm Tom Young eisoes wedi dod i'r brig yn y Perfformiad Gorau mewn Rôl Wrywaidd (Gary Fannin fel 'Jim'). Gwobr Iris yw Gwobr Ffilm Fer LHDTQ+ Rhyngwladol Caerdydd, a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop.
Dywedodd Tom Young: 'Dwi wrth fy modd bod "Jim" wedi siarad â chynulleidfaoedd yn Iris. Syrthiais mewn cariad â hanes bywyd yr offeiriad go iawn y tu ôl i'r ffilm ar ôl gwneud rhaglen ddogfen amdano yn 2018, ac mae'n wych fy mod wedi dod â rhan o hynny'n fyw. "Ein gobaith nawr yw ehangu hynny i fod yn fiopic nodwedd, felly mae cael y gydnabyddiaeth hon yn golygu llawer. Diolch o galon i'm cast - yn enwedig Gary a oedd eisoes wedi ennill yr Actor Gorau – a’r criw, i Iris am yr enwebiad gwreiddiol, ac i gynulleidfaoedd Iris am eu cefnogaeth.'

Wedi'i ysgrifennu a'i gyfarwyddo gan Tom Young, cafodd Jim ei ysbrydoli gan ddigwyddiadau go iawn yng ngorllewin Llundain, yn 1982. Mae'r offeiriad hoyw Jim Fitzsimmons yn dod i benderfyniad: mae'n mynd i dreulio un noson gyda bachgen rhent. Bydd y noson yn newid bywyd Jim am byth, ond nid am y rhesymau mae'n ei ddisgwyl. Enillydd ail orau Gwobr Cynulleidfa’r Co-op yw Skinny Fat, a wnaed yng Nghymru gan Mathew David, ac yn y trydydd safle, What Is A Woman, gan Marin Håskjold o Norwy.
Dywedodd Rebecca Birkbeck, Cyfarwyddwr Cymuned ac Aelod Cyfranogiad: ‘Rydyn ni'n falch iawn eto o gefnogi Gwobr Iris, ac i weld ansawdd ac ystod y straeon LHDTQ+ yn dod drwodd. Llongyfarchiadau i Tom a phawb sy'n gysylltiedig â Jim am adrodd y stori hon. Mae'n bwysig i bawb allu byw eu bywyd yn agored a heb ofn. ‘Dwi'n lwcus yn fy rôl yn y Co-op, a nawr fel noddwr i'n rhwydwaith Respect, dwi'n gallu parhau â'n cefnogaeth a'n cynghreiriad i'r gymuned LGBTQ+ drwy'r flwyddyn. O'r grwpiau cymunedol rydym yn eu cefnogi drwy ein teithiau cymunedol i'n partneriaeth barhaus ag Iris, gan ein galluogi i gefnogi pobl ifanc drwy ein diwrnod allgymorth addysg yn Academïau’r Co-op. ‘Gweledigaeth y Co-op yw “Cyd-weithredu ar gyfer Byd Tecach”, ac mae Gwobr Iris unwaith eto yn dangos y rhan y mae cynrychiolaeth ar y sgrin yn gallu chwarae, gan helpu i gyflawni'r newidiadau yr ydym am eu gweld yn ein cymdeithas.’
Still from Homebird
Bydd y 15 ffilm fer a enwebwyd ar gyfer gwobr Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris 2022 ar gael i'w gwylio o ddydd Llun, 7 Tachwedd 2022. Bydd y Rhaglen gyntaf yn cael ei darlledu am 02:10 (bore Mawrth) gyda'r ddau ganlynol ar y nosweithiau olynol nesaf (01:15 a 01:05). Rhestrir y tair Rhaglen ar y rhestr deledu Channel4 yn: https://www.channel4.com/tv-guide/2022/11/07
  • Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain: Queer Youth (Dydd Llun 7 Tachwedd, 2.10am – 3.25am)
  • Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain: Lonely Hearts (Dydd Mawrth 8 Tachwedd, 1:15am – 2.20am)
  • Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain: Finding Joy (Dydd Mercher 9 Tachwedd, 1:05am – 2.25am)
Bydd y tair rhaglen a'r holl ffilmiau unigol yn mynd yn fyw ar lwyfan All4 yn syth ar ôl y darllediad cyntaf.
Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Gwobr Iris: ‘Rydym wrth ein boddau ein bod yn gallu cyflwyno i'n cynulleidfa 15 o ffilmiau byrion a wnaed ym Mhrydain ac a gefnogir gan un o'r darlledwyr mwyaf LHDTQ+-gyfeillgar ac hyrwyddwr Gwobr Iris. 'Mae'r wobr Gorau Ym Mhrydain eleni yn nodi parhad cytundeb nawdd tair blynedd gyda'r cynhyrchydd a'r darlledwr Prydeinig Film4. Bydd y cytundeb yn golygu y bydd Film4 yn caffael hawliau darlledu a ffrydio i bob un o'r 15 ffilm fer LHDTQ+ Prydeinig sydd ar restr fer Gwobr Gorau Ym Mhrydain Gwobr a gefnogir gan Film4.  Mae'r holl ffilmiau a enwebwyd yn gymwys i'w hystyried ar gyfer BAFTA a gellir eu henwebu'n awtomatig gan y gwneuthurwyr ffilmiau. 'Efallai bod Iris wedi gadael Caerdydd am eleni, ond bydd yn ôl yn teithio'r wlad yn y flwyddyn newydd.  Gwyliwch y gofod hwn.' 

Ceir manylion llawn am enillwyr Gwobr Iris fan hyn:  2022 Winners

Bydd Gwobr Iris yn dychwelyd yn 2023: Dydd Mawrth 10 Hydref – Dydd Sul 15 Hydref 2023