Iris Prize is open for submissions

Will you be the first winner from France? 
Maybe you will be the fifth winner from Australia? 
Cardiff to host the world’s best LGBTQ+ short films once again in 2023 
Organisers are keen to continue to share LGBTQ+ stories from all over the world and closer to home 
14 awards, including new for 2023, Iris Prize Best British Performance Beyond the Binary, sponsored by Out & Proud.
Organisers of the world’s largest LGBTQ+ short film festival have today (16 January 2023) announced that submissions are open for the 17th edition of the Iris Prize LGBTQ+ Film Festival to be held in Cardiff, Tuesday 10 October to Sunday 15 October 2023.  The Iris Prize LGBTQ+ Film Festival is looking for amazing short and feature films and has 14 awards to hand out including the internationally coveted £30,000 Iris Prize supported by the Michael Bishop Foundation 
Closer to home, the winner of the Iris Prize Best British Short sponsored by Film4 and Pinewood Studios will receive a package of services sponsored by Pinewood Studios and all of the nominated films are eligible for consideration for BAFTA and can automatically be entered by the filmmakers. All films in the Best British 2023 shortlist will be broadcast on Film4 and streamed on their online streaming service, All4, as part of Film4’s continuing support for the Festival.  The festival has also confirmed a new category for this year, Iris Prize Best British Performance Beyond the Binary, supported by Out & Proud. 
 William Rutter, Out & Proud said:
In 2022, Out & Proud was delighted to sponsor the Iris Prize LGBTQ+ Film Festival for the first time. This year we have extended our support even further by sponsoring even more awards and so, in 2023, we enthusiastically look forward to supporting LGBTQ+ performers and film makers worldwide.   “Through our sponsorship we aim to help recognise and reward the phenomenal efforts that have gone in to producing films not just made by the LGBTQ+ community but also telling LGBTQ+ stories. The Out & Proud App is a real-time what's on guide and support directory for the LGBTQ+ community and for us working alongside Iris not only seems a natural partnership but a perfect one too.”
The Iris Prize LGBTQ+ Film Festival will present 14 awards in the following categories:   
 • Iris Prize – the largest LGBTQ+ short film prize in the world supported by The Michael Bishop Foundation
 • Iris Prize Best BritishShort sponsored by Film4 and Pinewood Studios   
 • Iris Prize Best British Performance in a Female Role sponsored by Out & Proud    
 • Iris Prize Best British Performance in a Male Role sponsored by Out & Proud  
 • Iris Prize Best British Performance Beyond the Binary sponsored by Out & Proud   
 • Iris Prize Best Feature, sponsored by Bad Wolf  
 • Best Performance in a Female Role in a feature film, sponsored by DIVA Magazine  
 • Best Performance in a Male Role in a feature film, sponsored by Attitude Magazine  
 • Best Performance Beyond the Binary in a feature film, sponsored by Peccadillo Pictures
 • Youth Jury Award sponsored by Cardiff University
 • Community Award sponsored by Mark Williams in memory of Rose Taylor   
 • Education Award sponsored by Mark Williams in memory of Rose Taylor   
 • Micro Short Award sponsored by Mark Williams in memory of Rose Taylor
 • Iris Prize Co-op Audience Award 

Berwyn Rowlands, Iris Prize Festival Director said:
“This is an exciting time of the year for me personally, and the wider Team Iris, when we make the call for submissions, during one of the darkest and often most dismal months of the year.   “Every year we build on the success of the previous year, and this year we are pleased to announce that we will be awarding a new prize for Best British Performance Beyond the Binary. This award joins the two new performance awards introduced last year, thanks to the sponsorship of Out & Proud. Having another performance award will hopefully encourage more actors to join the host of directors, producers, and writers who attend the festival every October.”

Submissions are being processed via Filmfreeway and the link is here. 


  Mae Gwobr Iris - 'Oscars' byd ffilmiau byrion LHDTQ+ - yn barod i dderbyn eich ffilmiau 
 • Ai chi fydd yr enillydd cyntaf o Ffrainc? 
 • Efallai taw chi fydd y pumed enillydd o Awstralia? 
 • Caerdydd i gynnal ffilmiau byrion LHDTQ+ gorau'r byd unwaith eto yn 2023 
 • Mae'r trefnwyr yn awyddus i barhau i rannu straeon LHDTC+ o bob rhan o'r byd ac yn nes at adref 
 • 14 o wobrau, gan gynnwys yn newydd ar gyfer 2023, Gwobr Iris Perfformiad Prydeinig Gorau Tu Hwnt i'r Deuaidd, a noddir gan Out & Proud 

Heddiw (16 Ionawr 2023) cyhoeddodd trefnwyr gŵyl ffilmiau byrion LHDTQ+ fwyaf y byd ei bod yn barod i dderbyn ffilmiau ar gyfer 17eg rhifyn o Ŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris, sydd i'w chynnal yng Nghaerdydd, Dydd Mawrth 10 Hydref i ddydd Sul 15 Hydref 2023.  Mae Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris yn chwilio am ffilmiau byrion a ffilmiau nodwedd anhygoel ac mae ganddi 14 o wobrau i'w dosbarthu gan gynnwys Gwobr Iris gwerth £30,000 a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop. 
Yn nes at adref, bydd enillydd Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain a gefnogir gan Film4 a Pinewood Studios yn derbyn pecyn o wasanaethau a noddir gan Pinewood Studios ac mae pob un o'r ffilmiau a enwebwyd yn gymwys i gael eu hystyried ar gyfer BAFTA a gellir eu cynnwys yn awtomatig gan y gwneuthurwyr ffilmiau. Bydd yr holl ffilmiau ar restr fer Gorau Ym Mhrydain 2023 yn cael eu darlledu ar Film4 ac yn cael eu ffrydio ar eu gwasanaeth ffrydio ar-lein, All4, fel rhan o gefnogaeth barhaus Film4 i'r Ŵyl. 
Mae'r ŵyl hefyd wedi cadarnhau categori newydd ar gyfer eleni, Gwobr Iris Perfformiad Prydeinig Gorau y Tu Hwnt i'r Deuaidd, a gefnogir gan Out & Proud.  Dywedodd William Rutter, Out & Proud:
"Yn 2022, roedd Out & Proud yn falch iawn o noddi Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris am y tro cyntaf. Eleni rydym wedi ymestyn ein cefnogaeth hyd yn oed ymhellach drwy noddi hyd yn oed mwy o wobrau ac felly, yn 2023, edrychwn ymlaen yn frwdfrydig at gefnogi perfformwyr a gwneuthurwyr ffilm LHDTQ+ ledled y byd.  "Trwy ein nawdd ein nod yw helpu adnabod a gwobrwyo'r ymdrechion rhyfeddol sydd wedi mynd mewn i gynhyrchu ffilmiau nid yn unig a wnaed gan y gymuned LHDTQ+ ond hefyd adrodd straeon LHDTQ+. Mae'r App Out & Proud yn ganllaw a chyfeirlyfr cymorth amser go iawn i'r gymuned LHDTQ+ ac i ni sy'n gweithio ochr yn ochr ag Iris nid yw’n unig yn ymddangos yn bartneriaeth naturiol ond yn un berffaith hefyd."
Bydd Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris yn cyflwyno 14 o wobrau yn y categorïau canlynol:    
 • Gwobr Iris – y wobr am ffilmiau byrion LHDTQ+ fwyaf y byd a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop 
 • Gwobr Iris Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain a noddir gan Film4 a Pinewood Studios   
 • Gwobr Iris Perfformiad Prydeinig Gorau mewn Rôl Fenywaidd a noddir gan Out & Proud    
 • Gwobr Iris Perfformiad Prydeinig Gorau mewn Rôl Wrywaidd a noddir gan Out & Proud  
 • Gwobr Iris Perfformiad Prydeinig Gorau y Tu Hwnt i'r Deuaidd a noddir gan Out & Proud     
 • Gwobr Iris y Ffilm Nodwedd Orau, a noddir gan Bad Wolf  
 • Perfformiad Gorau mewn Rôl Fenywaidd mewn ffilm nodwedd, a noddir gan DIVA Magazine  
 • Perfformiad Gorau mewn Rôl Wrywaidd mewn ffilm nodwedd, a noddir gan Attitude Magazine  
 • Perfformiad Gorau y Tu Hwnt i'r Deuaidd mewn ffilm nodwedd, a noddir gan Peccadillo Pictures
 • Gwobr y Rheithgor Ieuenctid a noddir gan Brifysgol Caerdydd
 • Gwobr Gymunedol a noddir gan Mark Williams er cof am Rose Taylor   
 • Gwobr Addysg a noddir gan Mark Williams er cof am Rose Taylor   
 • Gwobr Ffilm Fer Micro a noddir gan Mark Williams er cof am Rose Taylor
 • Gwobr Cynulleidfa’r Co-op Gwobr Iris  

Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Gwobr Iris:
"Dyma amser cyffrous o'r flwyddyn i mi'n bersonol, a'r tîm ehangach Iris, pan fyddwn yn gwneud yr alwad am gyflwyniadau, yn ystod un o fisoedd tywyllaf a mwyaf diflas y flwyddyn yn aml.   "Bob blwyddyn rydym yn adeiladu ar lwyddiant y flwyddyn flaenorol, ac eleni rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn dyfarnu gwobr newydd am y Perfformiad Prydeinig Gorau y Tu Hwnt i'r Deuaidd. Mae'r wobr hon yn ymuno â'r ddwy wobr berfformio newydd a gyflwynwyd y llynedd, diolch i nawdd Out & Proud. Bydd cael gwobr berfformio arall, gobeithio, yn annog mwy o actorion i ymuno â llu cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr, ac awduron sy'n mynychu'r ŵyl bob mis Hydref." 

Mae cyflwyniadau'n cael eu prosesu drwy Filmfreeway ac mae'r ddolen yma